การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่ออนาคตของคุณในประชาคมอาเซียน

คุณพร้อมหรือยังสำหรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 ของประเทศไทย การใช้ภาษาอังกฤษ กับ THE BEST ENGLISH เพื่ออนาคตของคุณในประชาคมอาเซียน กฎบัตรอาเซียนข้อ 34 บัญญัติว่า “The working language of ASEAN shall be English” | “ภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” ความหมายที่เป็นที่เข้าใจในขั้นต้นก็เป็นเพียงเรื่องของทางราชการและภาคธุรกิจเอกชนเท่านั้น ซึ่งหากเป็นเพียงเท่านี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของการทำงานในโลกปัจจุบันอยู่แล้ว